environmentální politika

Pozornost věnovaná ochraně životního prostředí je nedílnou součástí všech aktivit společnosti MAPLAST CZ, s.r.o. Součástí této politiky je dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a dalších předpisů a norem, ke kterým se společnost zavázala. Totéž společnost očekává i od svých dodavatelů. Body environmentální politiky jsou definovány následovně:

 • seznámit všechny zaměstnance s environmentální politikou a s realizací našich environmentál­ních cílů,
 • zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi zaměstnanci společnosti  a aktivně je zapojit do jednotlivých aktivit,
 • usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností na životní prostředí a tím neustálé zlepšovat náš environmentální profil,
 • snižovat energetickou náročnost restrukturalizací a modernizací výroby, zajištěním kvalitního technického servisu současného výrobního zařízení včetně jeho maximálního využití s ohledem na trvalé vyhodnocování spotřeby energií,
 • permanentním a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a omezení odpadů, zajistit minimalizaci v čerpání přírodních zdrojů a surovin,
 • zabezpečit řádnou likvidaci zbytkových odpadů,
 • preventivně předcházet havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí,
 • zajistit prevenci znečišťování minimalizací všech možných rizik zohledněných v činnosti společnosti,
 • vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí,
 • průběžně kontrolovat plnění environmentálních cílů a cílových hodnot,
 • minimálně jedenkrát ročně zajistit přezkoumání systému environmentálního managementu vedením a provedení environmentálního auditu, dle potřeby aktualizovat Environmentální politiku a zajistit její vyhlášení.