Pracovní a etická politika

Společnost MAPLAST CZ, s.r.o. se zavazuje vytvářet pracovní prostředí v němž jsou dodržována lidská práva pracovníků a zaměstnanců a je s nimi zacházeno s úctou a důstojností. Společnost se dále zavazuje k tomu, že management společnosti bude při sjednání zakázek a udržování obchodních vztahů postupovat dle „Kodexu manažera“. Dodržování lidských a pracovních práv je striktně vyžadováno i od našich dodavatelů.

1.   Dobrovolná práce

Ve společnosti není tolerována nucená práce. Všechny pracovní úkony jsou dobrovolné a pracovníci mohou svobodně ukončit svůj pracovní poměr.

2.   Dětská práce

Ve společnosti není tolerována dětská práce. Dítětem se rozumí osoba, která nemá dokončené povinné základní vzdělání nebo se tím rozumí osoba, která nedosáhla minimálního stanoveného věku pro legální zaměstnání v ČR.

3.   Pracovní doba

Trvale nařízené přesčasy způsobují nadměrného namáhání pracovníka, což může vést ke snížení produktivity pracovníka  a zvýšenému nebezpečí úrazu. Společnost MAPLAST CZ, s.r.o. monitoruje přesčasové i volné hodiny svých pracovníků a v případě nadměrného namáhání přistoupí k nápravným opatřením.

4.   Mzdy a odměňování

Mzda a odměny vyplácené zaměstnancům musí být v soulady se všemi platnými právními předpisy a zákony, včetně těch týkajících se minimální mzdy, přesčasových hodin, prací o víkendu, ve svátky a v noci.

5.   Lidské zacházení

Společnost netoleruje žádné nelidské zacházení s jednotlivými pracovníky, včetně sexuálního obtěžování, sexuálního zneužívání, tělesných trestů nebo duševního, tělesného či verbálního zneužívání.

6.   Nediskriminace

Společnost MAPLAST CZ, s.r.o. se zavazuje vytvářet pracovní prostředí bez obtěžování nebo protiprávní diskriminace. Společnost netoleruje diskriminaci na základě, barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, zdravotního postižení, těhotenství, náboženství, rodinného stavu, politického přesvědčení či členství v jinak specifické organizaci.

7.   Svoboda kolektivního jednání

Otevřená komunikace a přímá angažovanost pracovníků a managementu jsou nejúčinnějšími způsoby řešení problémů na pracovišti. Ve společnosti musí být respektována práva pracovníků svobodně se sdružovat, připojovat se k odborovým svazům nebo hledat zastoupení a připojit se k pracovním radám v souladu s místními zákony. Pracovníci musí být schopni otevřeně komunikovat a sdílet připomínky s vedením, pokud jde o pracovní podmínky a postupy řízení, aniž by se obávali zastrašování nebo obtěžování.

 8.   Obchodní integrita

Všechny formy úplatkářství, korupce, vydírání a zpronevěry jsou ve společnosti přísně zakázány. Všechna obchodní jednání by měla být transparentně prováděna a přesně odrážela obchodní podmínky a politiku společnosti MAPLAST CZ, s.r.o.. Pro zajištění souladu s protikorupčními zákony veškeří pracovníci managementu byly seznámeni a postupují dle „Kodexu manažera“ společnosti.

9.   Duševní vlastnictví

Práva duševního vlastnictví musí být ve společnosti plně respektována. Přenos technologií a know-how se musí provádět způsobem, který chrání práva duševního vlastnictví jak společnosti MAPLAST CZ, s.r.o. tak jejich zákazníků.

10.   Obchod, reklama a konkurenční boj

Musí být dodržovány standardy spravedlivého obchodu, reklamy a konkurenčního boje. Ve společnosti musí být k dispozici vhodné prostředky k zajištění relevantních informací o zákaznících.

11.    Ochrana identity

Ve společnosti musí být zavedeny procesy, které zajišťují důvěrnost a ochranu interních údajů zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Společnost se zavazuje přiměřeně chránit osobní údaje všech zúčastněných, s nimiž naše společnost obchoduje, včetně dodavatelů, zákazníků, spotřebitelů a zaměstnanců.